RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 12a. Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Świerczek. Kontakt z IOD możliwy jest pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany powyżej lub elektronicznie przez email: rodo@kkw.koalicjaobywatelska.pl

1. W przypadku zbierania i przetwarzania danych osobowych podstawą ich przetwarzania do celów:
a) kontaktu w celu umiejscowienia banneru lub pomocy w roznoszeniu ulotek bądź innych czynnościach w kampanii
b) wysyłki newslettera
jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w sytuacji kontaktu ze strony osoby, której dane dotyczą na adres e-mail Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie kontaktu z osobą zgłaszającą żądanie lub zapytanie.

2. Cel przetwarzania danych to informowanie oraz promowanie działalności komitetu wyborczego w toku kampanii w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w roku 2023, umożliwienie kontaktu z użytkownikiem a także administrowanie przekazanymi w tym celu danymi.

3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio do osób których dotyczą i mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostawcom systemów informatycznych na rzecz Administratora – w tym podmiotom trzecim udostępniającym narzędzia technologiczne dla celów rozsyłania informacji i hostingu, osobom upoważnionym przez Administratora czy podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi doradcze lub marketingowe.

4. Dane osobowe w zależności od podstawy prawnej przechowywane są przez czas trwania zgody osoby uprawnionej, przez czas istnienia uzasadnionego interesu Administratora lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przy czym nie dłużej nie do dnia rozwiązania komitetu wyborczego zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celów związanych z możliwością nawiązania kontaktu lub wysyłką newslettera.

6. Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące Administratora.

7. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i wymogów RODO, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w tym w szczególności lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.